Australiëstraat 12, 6014 DC Ittervoort +31 (0) 475 436 309 info@vanbussellogistics.nl

LOGISTIEKE SERVICES VOORWAARDEN (LSV)

Gedeponeerd door FENEX (de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) en TLN (Transport en Logistiek Nederland), ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014.

Artikel 1 – Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Logistieke activiteiten: alle werkzaamheden, waaronder lossen, inslag, opslag, uitslag, laden, voorraadbeheer, assemblage, orderbehandeling, orderverzameling, verzend gereed maken, facturering, informatie-uitwisseling en –beheer, evenals vervoer, doen vervoeren en het doen van douaneaangiften met betrekking tot zaken;
 2. Logistiek centrum: de ruimte(n) waar de Logistieke activiteiten plaatsvinden;
 3. Logistieke dienstverlener: degene die de overeenkomst met de opdrachtgever sluit en uit dien hoofde de Logistieke activiteiten verricht;
 4. Hulppers(o)on(en): al diegenen van wie de Logistieke dienstverlener gebruik maakt voor de uitvoering van de Logistieke activiteiten – niet zijnde de ondergeschikten van de Logistieke dienstverlener;
 5. Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het uitvoeren van de Logistieke activiteiten aan de Logistieke dienstverlener geeft en daartoe met deze de overeenkomst sluit;
 6. Overeenkomst: de door de Logistieke dienstverlener en Opdrachtgever met elkaar gesloten overeenkomst met betrekking tot de door de Logistieke dienstverlener uit te voeren Logistieke activiteiten, waar deze voorwaarden voor Logistieke activiteiten deel van uitmaken;
 7. Voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst, waaronder begrepen deze voorwaarden welke in het navolgende steeds worden aangeduid als ‘deze Voorwaarden’ of ‘de onderhavige Voorwaarden’;
 8. Overmacht: alle omstandigheden die een zorgvuldig logistieke dienstverlener niet heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: brand, explosie en overstroming als gevolg van natuurgeweld, alsmede de gevolgen daarvan;
 1. Werkdagen: alle dagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen en in het land of de regio van uitvoering van de Logistieke activiteiten erkende feest- en rustdagen;
 2. Zaken: de ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Logistieke dienstverlener of diens Hulppersoon door of namens de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken;
 3. Inontvangstneming: de handeling ten gevolge waarvan de Opdrachtgever de macht over de Zaken met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de Logistieke dienstverlener of diens Hulppersoon opgeeft en deze in de gelegenheid stelt de feitelijke macht over de Zaken uit te oefenen;
 4. Aflevering: de handeling ten gevolge waarvan de Logistieke dienstverlener de macht over de Zaken met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aangewezene rechthebbende of van de ter zake bevoegde autoriteiten opgeeft en deze in de gelegenheid stelt de feitelijke macht over de Zaken uit te oefenen, dan wel in geval de Logistieke dienstverlener zich tot doen vervoeren heeft verbonden, de handeling ten gevolge waarvan de Logistieke dienstverlener de macht over de Zaken met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de vervoerder opgeeft en deze in de gelegenheid stelt de feitelijke macht over de Zaken uit te oefenen;
 5. Doen vervoeren: het ten behoeve van de Opdrachtgever doen vervoeren van de Zaken door daartoe met één of meer vervoerders één of meer passende vervoerovereenkomsten te sluiten;
 6. Voorraadverschil: een niet verklaarbaar verschil tussen de fysieke voorraad en de voorraad zoals die blijkens de voorraadadministratie van de Logistieke dienstverlener zou moeten zijn, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever.

Artikel 2 – Werkingssfeer

1. Algemeen
Deze Voorwaarden beheersen alle aanbiedingen, overeenkomsten, rechts- en feitelijke handelingen met betrekking tot de te verrichten Logistieke activiteiten, voor zover deze niet zijn onderworpen aan dwingend recht. Andersluidende voorwaarden en voorschriften van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door de Logistieke dienstverlener. Op de rechtsverhouding tussen partijen zijn, ook nadat de Overeenkomst is geëindigd, deze Voorwaarden van toepassing.

2. Ondergeschikten / Hulppersonen
De Logistieke dienstverlener is gerechtigd voor de uitvoering van de Logistieke activiteiten Hulppersonen in te schakelen, tenzij met de Opdrachtgever anders is overeengekomen. Indien ondergeschikten of Hulppersonen buiten overeenkomst worden aangesproken ter zake van werkzaamheden waartoe zij door de Logistieke dienstverlener zijn gebruikt, is te hunner behoeve bedongen dat zij zich op alle in de onderhavige Voorwaarden en Overeenkomst opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid kunnen beroepen.

3. Vervoer
Indien de Logistieke dienstverlener zich verbindt tot vervoer gelden, met inachtneming van deze Voorwaarden, naast (dwingendrechtelijke) verdragen, wetten en wettelijke regelingen, de bepalingen uit de vervoerdocumenten alsmede, voor nationaal Nederlands wegvervoer en voor zover daarvan niet in deze Voorwaarden of de Overeenkomst wordt afgeweken, de Algemene Vervoer Condities (AVC) , in de versie zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij een andere versie is overeengekomen.

Voor zeevervoer gelden bij gebreke van een cognossement de Hague Visby Rules, zoals gewijzigd bij het Protocol van 22 december 1979, dan wel de Rotterdam Rules ingeval deze in werking zijn getreden, tenzij anders overeengekomen. Het vervoer omvat niet het laden in en lossen uit vervoermiddelen op het Logistiek centrum.

Onder de in het onderhavige artikel genoemde vervoerdocumenten wordt verstaan het vervoerdocument dat door de Logistieke dienstverlener of diens Hulppersoon is afgegeven dan wel als afzender is ondertekend.

Indien en voor zover voormelde verdragen, wetten, wettelijke regelingen en condities aansprakelijkheden ongeregeld laten, geldt ter zake de bij het tot stand komen van de Overeenkomst gedeponeerde versie van de onderhavige Voorwaarden.

4. Doen vervoeren
Ingeval de Logistieke dienstverlener zich ter zake van het vervoer van Zaken, al dan niet op bepaalde trajecten of met betrekking tot bepaalde vervoermodaliteiten, uitdrukkelijk verbindt tot het doen vervoeren daarvan, zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden (algemene voorwaarden van FENEX) in de versie zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst (‘de Nederlandse Expeditievoorwaarden’), tenzij een andere versie is overeengekomen.

5. Douane- en fiscale diensten
Ingeval de Logistieke dienstverlener zich verbindt tot het verrichten van douaneformaliteiten (daarbij inbegrepen formaliteiten ter zake opslag in douane-entrepot) en/of tot fiscale vertegenwoordiging, zijn daarop van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden in de versie zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst (‘de Nederlandse Expeditievoorwaarden’), tenzij een andere versie is overeengekomen.

Artikel 3 – Verplichtingen van de Logistieke dienstverlener

De Logistieke dienstverlener is verplicht:

  1. de overeengekomen Zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst te (doen) nemen, mits deze deugdelijk verpakt zijn, de juiste documenten aanwezig zijn en de Zaken aan hem of zijn Hulppersoon ter beschikking zijn gesteld;
  2. zorg te (doen) dragen voor het laden, stuwen en lossen op het Logistiek centrum en de in- en uitslag van Zaken, tenzij deze naar het oordeel van de Logistieke dienstverlener of zijn Hulppersoon zodanig gevaarlijk zijn, dan wel een dusdanige overlast veroorzaken, dat deze werkzaamheden niet van hem of zijn Hulppersoon kunnen worden gevergd;
  3. de Logistieke activiteiten met betrekking tot de Zaken te laten plaatsvinden in het met de Opdrachtgever overeengekomen Logistiek centrum;
   1. indien geen specifiek Logistiek centrum is overeengekomen, is de Logistieke dienstverlener vrij een geschikte ruimte te kiezen en Zaken tussen geschikte ruimten te verplaatsen.
   2. indien een specifiek Logistiek centrum is overeengekomen, is de Logistieke dienstverlener bevoegd de Zaken in overleg met de Opdrachtgever te verplaatsen indien dit wenselijk is voor een goede bedrijfsvoering en/of een goede uitvoering van de Logistieke activiteiten. De Opdrachtgever mag toestemming voor verplaatsing niet weigeren, indien de nieuwe ruimten gelijkwaardig of beter zijn;
  4. de verplaatsing als bedoeld in lid 3 van dit artikel voor zijn rekening te laten plaatsvinden, tenzij de verplaatsing moet geschieden:
   1. in het belang van de Opdrachtgever, dan wel in zijn opdracht, en/of;
   2. ten gevolge van omstandigheden waarvoor de Logistieke dienstverlener nietaansprakelijk is en/of;
   3. ten gevolge van omstandigheden die in redelijkheid niet voor rekening en/of risico vande Logistieke dienstverlener komen, en/of;
   4. ten gevolge van regelgeving en/of op aanwijzing van de bevoegde autoriteiten;

   het vervoer in verband met de verplaatsing vindt plaats onder toepassing van de regelingen genoemd in artikel 2 lid 3 van deze Voorwaarden;

  5. alle, ook niet rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeiende maatregelen te nemen ter bescherming van het belang van de Opdrachtgever en van zijn Zaken. Waar mogelijk pleegt hij voorafgaand overleg met de Opdrachtgever. Indien geen tijdig voorafgaand overleg mogelijk is, neemt de Logistieke dienstverlener de maatregelen die hem het beste voorkomen in het belang van de Opdrachtgever en informeert de Opdrachtgever daaromtrent;
  6. zijn aansprakelijkheid voortvloeiend uit de Overeenkomst te verzekeren op basis van gebruikelijke verzekeringsvoorwaarden en de Opdrachtgever op aanvraag een kopie van het verzekeringscertificaat te verstrekken;
  7. de Opdrachtgever en de door deze aangewezen personen voor risico van de Opdrachtgever toe te laten tot de plaatsen waar de Zaken zich bevinden tijdens kantooruren op Werkdagen, tenzij anders overeengekomen, mits:
   1. de gewenste toegang tijdig tevoren aan de Logistieke dienstverlener kenbaar is gemaakt;
   2. de Opdrachtgever akkoord gaat met begeleiding door de Logistieke dienstverlener;
   3. de inspectie plaatsvindt volgens de huisregels van de Logistieke dienstverlener;
   4. de door de Opdrachtgever tijdens de inspectie verkregen informatie omtrent andere inde ruimte(n) aanwezige Zaken niet met derden wordt gedeeld.

   Eventuele aan de inspectie verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever;

  1. bijkomende werkzaamheden in overleg met en in opdracht van de Opdrachtgever te verzorgen, indien deze werkzaamheden redelijkerwijze van de Logistieke dienstverlener kunnen worden verlangd;
  2. schades aan en manco’s op in ontvangst te nemen en in ontvangst genomen Zaken zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Opdrachtgever te melden en aan deze ter zake instructies te vragen;
  3. in te staan voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van het door hem te gebruiken materiaal;
  4. de Zaken hetzij in dezelfde staat als waarin hij deze heeft ontvangen, hetzij in de overeengekomen staat af te leveren;
  5. tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle feiten en gegevens die hem uitsluitend door uitvoering van de Overeenkomst bekend zijn, met uitzondering van bevoegde overheidsinstanties indien informatie moet worden verstrekt op basis van een wettelijk voorschrift en van informatie-uitwisseling met derden in het kader van een normale bedrijfsvoering.

Artikel 4 – Gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen door de Logistieke dienstverlener

Indien de Logistieke dienstverlener bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meerdere van zijn verplichtingen als vermeld in artikel 3 kan de Opdrachtgever, onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden schade conform artikel 5, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat:

 • hij de Logistieke dienstverlener door aangetekend schrijven gemotiveerd heeft aangegeven waarin de Logistieke dienstverlener is tekort geschoten en deze daarbij een termijn van minimaal dertig dagen voor nakoming heeft gesteld en;
 • de Logistieke dienstverlener bij afloop van die termijn nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Opdrachtgever heeft deze bevoegdheid niet indien de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid van de Logistieke dienstverlener

 1. De Logistieke dienstverlener is, behoudens Overmacht en het overige in deze Voorwaarden bepaalde, aansprakelijk voor schade aan en/of het verlies van de Zaken, ontstaan tijdens de periode van Inontvangstneming tot Aflevering. De Logistieke dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet nakomen door de Opdrachtgever van enige krachtens deze of afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden, op de Opdrachtgever rustende verplichting.
 2. In geval van vervoer is de Logistieke dienstverlener aansprakelijk tot maximaal de voor de betreffende vervoersmodaliteit(en) in de geldende regelgeving gestelde aansprakelijkheidslimieten, tenzij anders overeengekomen. De Logistieke dienstverlener is daarbij niet aansprakelijk voor zover de schade zijn oorzaak vindt in het ontbreken of de gebrekkigheid van de verpakking van de Zaken die gelet op hun aard of de wijze van vervoer voldoende verpakt hadden moeten zijn en de Logistieke dienstverlener aannemelijk maakt dat de schade een gevolg heeft kunnen zijn van deze oorzaak. In geval van wegvervoer door de Logistieke dienstverlener de Zaken niet op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst worden genomen, is de aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende schade beperkt tot niet meer dan tweemaal de vracht zoals overeengekomen voor het wegvervoerdeel, doch maximaal 10.000 SDR; doch niet alvorens de Opdrachtgever de Logistieke dienstverlener een uiterste termijn heeft gesteld en de Logistieke dienstverlener bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichting heeft voldaan.
 3. Met betrekking tot de overige Logistieke activiteiten is de aansprakelijkheid van de Logistieke dienstverlener voor schade aan of verlies van de Zaken beperkt tot 4 SDR per kilogram brutogewicht van de beschadigde of verloren Zaken, met een maximum van 100.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak.
 4. De door de Logistieke dienstverlener te vergoeden schade ten gevolge van beschadiging of verlies van de Zaken zal nimmer meer bedragen dan de door de Opdrachtgever te bewijzen waarde van de Zaken. Bij gebreke van bewijs geldt de gangbare marktprijs voor goederen van dezelfde aard en kwaliteit, geldend op de plaats en het tijdstip van Inontvangstneming.
 5. Onder toepassing van het bepaalde in artikel 5 lid 7, is de aansprakelijkheid van de Logistieke dienstverlener voor alle andere schade dan schade aan en/of verlies van de Zaken, beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak, met dien verstande – en met inachtneming van deze beperking van aansprakelijkheid tot 10.000 SDR – dat in het geval door de Logistieke dienstverlener douaneformaliteiten worden verricht of door deze als fiscaal vertegenwoordiger wordt opgetreden, de Logistieke dienstverlener niet aansprakelijk is voor enige schade, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van de Logistieke dienstverlener.
 6. Eventuele Voorraadverschillen dienen te blijken uit opname van de fysieke voorraad, welke opname voor rekening van de Opdrachtgever tenminste eenmaal per jaar en tevens op het moment dat de Overeenkomst eindigt dient plaats te vinden.Eventuele tekorten en eventuele overschotten worden daarbij tegen elkaar weg geboekt. Van enige aansprakelijkheid van de Logistieke dienstverlener voor Voorraadverschillen kan slechts sprake zijn indien en voor zover, in de rekeneenheid die voor de registratie van de voorraad wordt gehanteerd, de tekorten (manco’s) eventuele overschotten overtreffen met minstens één procent van het aantal, dat op jaarbasis betreffende die Zaken onderwerp is van de Overeenkomst. Elke aanpassing door de Logistieke dienstverlener van zijn voorraadadministratie, niet ten gevolge van in- en uitslag van goederen, zal zo spoedig mogelijk door hem aan de Opdrachtgever worden gemeld. Ten overvloede wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze Voorwaarden ook de aansprakelijkheid van de Logistieke dienstverlener wegens Voorraadverschillen beheersen, met inbegrip van de aansprakelijkheidslimieten omschreven in artikel 5 lid 3.
 7. De Logistieke dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade, hoe ook ontstaan.
 8. De Logistieke dienstverlener kan zich niet beroepen op de in het onderhavige artikel bepaalde aansprakelijkheidslimieten in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van hemzelf.
 9. Indien de Logistieke dienstverlener door de Opdrachtgever buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van bij de uitvoering van de Logistieke activiteiten ontstane schade, dan is de Logistieke dienstverlener niet verder aansprakelijk dan hij dit zou zijn op grond van de Overeenkomst.
 10. Kan de Logistieke dienstverlener ter afwering van zijn aansprakelijkheid voor een gedraging van een Hulppersoon of ondergeschikte aan de Overeenkomst een verweermiddel jegens de Opdrachtgever ontlenen, dan kan ook de Hulppersoon of ondergeschikte, indien zij op grond van deze gedraging door de Opdrachtgever wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware ook de Hulppersoon of ondergeschikte zelf partij bij de overeenkomst.
 11. Wordt een Logistieke dienstverlener ter zake van beschadiging of verlies van een zaak of vertraging in de aflevering, buiten overeenkomst aangesproken door iemand die geen partij is bij de Overeenkomst of een door of namens de Logistiek dienstverlener gesloten overeenkomst tot vervoer, dan is hij tegen deze niet verder aansprakelijk dan hij uit overeenkomst zou zijn.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever is verplicht:

 1. de Logistieke dienstverlener tijdig al die opgaven te doen en documenten te verschaffen omtrent de Zaken alsmede de behandeling daarvan, waarvan hij weet of behoort te weten dat zij voor de Logistieke dienstverlener van belang zijn, tenzij hij aantoont dat de Logistieke dienstverlener deze gegevens kent of behoort te kennen. De Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem verstrekte gegevens juist zijn en alle instructies en ter beschikking gestelde Zaken in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving;
 2. indien Zaken en/of werkzaamheden onderworpen zijn aan overheidsbepalingen, waaronder begrepen douane- en accijnsbepalingen en belastingvoorschriften, dient de Opdrachtgever tijdig alle inlichtingen en documenten te verstrekken welke voor de Logistieke dienstverlener noodzakelijk zijn om aan die bepalingen te voldoen; Het verstrekken van inlichtingen en / of documenten aan de Logistieke dienstverlener, vereist voor het verrichten van formaliteiten in verband met de hiervoor bedoelde overheidsbepalingen, houdt een instructie daartoe in. De Logistieke dienstverlener is steeds gerechtigd deze instructie al dan niet op te volgen;
 3. de overeengekomen Zaken in deugdelijke verpakking op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van een wegvervoer-vrachtbrief (voor zover nodig) en van de overeengekomen documenten en/of documentatie en de overige door of krachtens regelgeving van overheidswege vereiste documenten ter beschikking van de Logistieke dienstverlener of diens Hulppersoon te stellen;
 4. zorg te (doen) dragen voor het laden, stuwen en lossen van Zaken, tenzij:
  1. artikel 3 lid 2 van toepassing is, of;
  2. partijen anders overeenkomen, of;
  3. uit de aard van het voorgenomen vervoer – in aanmerking genomen de te vervoerenZaken en het ter beschikking gestelde voertuig – anders voortvloeit.
 5. de Logistieke dienstverlener c.q. diens ondergeschikten en/of Hulppersonen op diens eerste verzoek te vrijwaren ingeval deze door derden buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel, op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van deze of afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden, met inbegrip van aanspraken wegens productaansprakelijkheid en/of intellectuele eigendomsrechten. Deze vrijwaringsverplichting geldt indien de Opdrachtgever niet voldeed aan enige verplichting die de wet, deze Voorwaarden of de Overeenkomst hem opleggen, of ingeval de schade dan wel het financiële nadeel wordt veroorzaakt door omstandigheden welke zijn gelegen in de risicosfeer van de Opdrachtgever;
 6. in te staan voor de door hem aan de Logistieke dienstverlener of diens Hulppersoon ter beschikking gestelde Zaken en materiaal;
 7. naast de overeengekomen vergoeding, de eventuele andere uit deze of afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden voortvloeiende kosten tijdig te vergoeden;
 8. kosten voor inspecties, vervolgwerkzaamheden, opruimingswerkzaamheden, en afvoer van afval ontstaan ten gevolge van de uitvoering van deze of afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden tijdig te vergoeden;
 9. bij beëindiging van de Overeenkomst de zich bij de Logistieke dienstverlener of diens Hulppersoon bevindende Zaken uiterlijk op de laatste werkdag vóór de datum van beëindiging van de Overeenkomst in ontvangst te nemen en/of te doen afvoeren, zulks na betaling van al hetgeen aan de Logistieke dienstverlener verschuldigd is en van datgene, waarvan op die dag bekend is dat het verschuldigd zal gaan zijn. Voor hetgeen de Opdrachtgever na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd zal worden, voor zover al bekend en/of in redelijkheid door de Logistieke dienstverlener geschat, kan de Opdrachtgever volstaan met het stellen van naar het oordeel van de Logistieke dienstverlener voldoende zekerheid;
 10. tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle feiten en gegevens die hem uitsluitend op basis van de Overeenkomst bekend zijn, met uitzondering van bevoegde overheidsinstanties indien informatie moet worden verstrekt op basis van een wettelijk voorschrift en van informatie-uitwisseling met derden in het kader van een normale bedrijfsvoering.
 11. de Zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen en/of te doen afvoeren, indien deze naar het oordeel van de Logistieke dienstverlener zodanig gevaarlijk zijn, dan wel een dusdanige overlast veroorzaken, dat van hem niet kan worden gevergd deze langer in opslag te houden. In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 2 geschiedt de uitslag en de belading door of namens de Opdrachtgever en voor diens rekening en risico;

Artikel 7 – Gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen door de Opdrachtgever

 1. Indien de Opdrachtgever bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meerdere van zijn verplichtingen als vermeld in artikel 6 leden 1 t/m 10 kan de Logistieke dienstverlener onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden schade de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat hij de Opdrachtgever door aangetekend schrijven een uiterste termijn van minimaal veertien dagen voor nakoming heeft gesteld en de Opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien door het stellen van een dergelijke termijn het belang van de Logistieke dienstverlener bij een ongestoorde exploitatie van zijn bedrijf op onevenredige wijze zou worden geschaad, kan hij ook zonder inachtneming van een uiterste termijn de Overeenkomst ontbinden.
 2. Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan een of meerdere van zijn verplichtingen als vermeld in artikel 6 leden 1 t/m 8, is de Logistieke dienstverlener bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten. Dit opschortingsrecht kan ook worden ingeroepen tegen de schuldeisers van de Opdrachtgever.
 3. Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen als vermeld in artikel 6 leden 9 en 11, is de Logistieke dienstverlener gerechtigd tot:
  1. het verplaatsen van de Zaken naar andere ruimten voor rekening en risico van de Opdrachtgever, en/of;
  2. het onderhands of publiekelijk verkopen van de Zaken voor rekening van de Opdrachtgever na verloop van veertien dagen na aangetekende verzending aan de Opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving van de voorgenomen verkoop, zonder dat daarbij enige verdere formaliteit in acht genomen zal behoeven te worden;
  3. het abandonneren of vernietigen van de Zaken indien aannemelijk is dat bij verkoop van de Zaken de kosten hoger zullen zijn dan de baten of indien, ondanks een redelijke poging daartoe van de Logistieke dienstverlener, geen koper gevonden kan worden, waarbij de kosten voor het abandonneren of vernietigen steeds voor rekening van de Opdrachtgever zijn.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan het Logistiek centrum en/of de bezittingen van de Logistieke dienstverlener, van diens Hulppersonen, van diens ondergeschikten en van diens andere Opdrachtgevers, alsmede voor personenschade, veroorzaakt door de Opdrachtgever zelf, zijn Zaken, daaronder begrepen ook de verpakking van zijn Zaken, zijn Hulppersonen, ondergeschikten en de door hem aangewezen personen.
 2. De Opdrachtgever is jegens de Logistieke dienstverlener aansprakelijk voor alle schade, waaronder boeten, interesten, alsmede straffen en verbeurdverklaringen, daaronder begrepen gevolgen wegens niet of niet tijdige aanzuivering van douanedocumenten, ten gevolge van onder meer de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van zijn instructies en de door hem verschafte gegevens en/of documenten, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de Zaken op de afgesproken tijd, plaats en wijze alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/of instructies.
 3. De Opdrachtgever is jegens de Logistieke dienstverlener aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het niet nakomen van diens verplichtingen uit hoofde van deze of afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden.
 4. De Opdrachtgever moet aan de Logistieke dienstverlener de aan deze terzake van overbelading bij wegvervoer opgelegde boete vergoeden. Indien de Opdrachtgever het bewijs kan overleggen van een beboeting voor overtreding van artikel 2.6 lid 2 uit de Wet wegvervoer goederen, dan vervalt deze bepaling, behoudens in geval van kwade trouw.

Artikel 9 – Overig

 1. De Logistieke dienstverlener kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval de Opdrachtgever:
  • zijn beroep of bedrijf geheel of voor een belangrijk deel staakt;
  • de vrije beschikking over zijn vermogen of een belangrijk deel daarvan verliest;
  • zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;
  • in staat van faillissement wordt verklaard;
  • een akkoord buiten faillissement aanbiedt;
  • surseance van betaling aanvraagt;
  • de beschikking over zijn goederen of een belangrijk deel daarvan verliest ten gevolge van beslaglegging door derden;
  • niet voldoet aan zijn verplichtingen als vermeld in artikel 6 lid 11.
 2. Wanneer na Inontvangstneming van de Zaken, door de Logistieke dienstverlener het vervoer redelijkerwijs niet of niet binnen redelijke tijd kan worden aangevangen, voortgezet of voltooid, is de Logistieke dienstverlener verplicht zulks aan de Opdrachtgever mede te delen. Partijen hebben alsdan de bevoegdheid de onderhavige vervoerovereenkomst schriftelijk op te zeggen en deze overeenkomst eindigt bij ontvangst van deze mededeling. De Logistieke dienstverlener is vervolgens niet verplicht voor het verdere vervoer zorg te dragen en is bevoegd de Zaken te lossen en op te slaan op een daartoe geschikte plaats; de Opdrachtgever is bevoegd de Zaken tot zich te nemen. De in verband met de opzegging met betrekking tot de Zaken gemaakte kosten komen ten laste van de Opdrachtgever. Behoudens overmacht (6:75 BW) is de Logistieke dienstverlener verplicht de Opdrachtgever de schade te vergoeden, die deze door de opzegging van de overeenkomst heeft geleden, waarbij de aansprakelijkheid beperkt is tot niet meer dan tweemaal de vracht zoals overeengekomen voor de betreffende vervoersmodaliteit, doch maximaal 10.000 SDR.

Artikel 10 – Reclamatie

 1. Indien de Zaken door de Logistieke dienstverlener worden afgeleverd zonder dat de geadresseerde, ten overstaan van de Logistieke dienstverlener de staat daarvan heeft vastgesteld, worden de Zaken behoudens tegenbewijs geacht in goede staat te zijn afgeleverd.
 2. Indien de Zaken door de Logistieke dienstverlener worden afgeleverd zonder dat de geadresseerde, schriftelijke voorbehouden ter kennis van de Logistieke dienstverlener heeft gebracht waarin de algemene aard van het verlies of de beschadiging is aangegeven, worden:
  • indien het verliezen of waarneembare beschadigingen betreft, uiterlijk op het ogenblik van Aflevering;
  • indien het niet uiterlijk waarneembare beschadigingen betreft, binnen de periode die op grond van de op de voor Aflevering gekozen vervoersmodaliteit van toepassing zijnde wet- en regelgeving is voorgeschreven of, bij gebreke van een (wettelijke) regeling, uiterlijk binnen vijf Werkdagen na de Aflevering;

  de Zaken behoudens tegenbewijs geacht in goede staat te zijn afgeleverd.

 3. De dag van de Aflevering wordt bij het bepalen van voornoemde termijnen niet meegerekend.
 4. In geval van nationaal vervoer worden de Zaken indien deze niet zijn afgeleverd binnen dertig dagen na de dag waarop zij ten vervoer werden aangenomen en het onbekend is waar zij zich bevinden, als verloren aangemerkt.

Artikel 11 – Verjaring en verval

 1. Alle vorderingen in verband met de Overeenkomst verjaren door het enkele verloop van twaalf maanden en vervallen door het verloop van achttien maanden.
 2. De in lid 1 genoemde termijnen vangen in geval van algeheel of gedeeltelijk verlies, beschadiging, vertraging of Voorraadverschil aan vanaf de eerste van de volgende dagen:
  1. de dag waarop de Zaken door de Logistieke dienstverlener afgeleverd zijn ofafgeleverd hadden moeten worden;
  2. de dag waarop de Logistieke dienstverlener van het verlies, de beschadiging of vanhet bestaan van het Voorraadverschil aan de Opdrachtgever mededeling doet.
 3. Ingeval de Logistieke dienstverlener door derden, waaronder enige overheid, wordt aangesproken, vangen de in lid 1 genoemde termijnen aan vanaf de eerste van de volgende dagen:
  1. de dag waarop de Logistieke dienstverlener door de derde in rechte is aangesproken;
  2. de dag waarop de Logistieke dienstverlener de tot hem gerichte vordering heeftvoldaan.
 4. Ingeval de Logistieke dienstverlener of een door hem ingeschakelde derde tegen de aanspraak in bezwaar of beroep is gegaan, vangen de in de leden 1 en 2 genoemde termijnen aan op de dag volgende op die, waarop de uitspraak in bezwaar en/of beroep definitief is geworden.
 5. Voor alle overige vorderingen vangen de in lid 1 genoemde termijnen aan vanaf de dag waarop deze opeisbaar zijn geworden.
 6. In ieder geval vangen de in lid 1 genoemde termijnen voor alle vorderingen in verband met de Overeenkomst aan vanaf de dag, volgend op die waarop de Overeenkomst tussen partijen is geëindigd.

Artikel 12 – Betalingsvoorwaarden

 1. Alle bedragen, die door de Opdrachtgever aan de Logistieke dienstverlener verschuldigd zijn, zullen worden betaald met inachtneming van de daartoe overeengekomen termijn of, bij gebreke aan een overeengekomen termijn, binnen veertien dagen na de factuurdatum. Deze termijn heeft te gelden als een fatale termijn.
 2. Indien de Opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel betaalt, is hij gehouden daarover de wettelijke (handels)rente te betalen conform artikel 6:119a dan wel artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, met ingang van de dag waarop deze betaling uiterlijk had moeten geschieden tot en met de dag der algehele voldoening.
 3. De Logistieke dienstverlener is gerechtigd om buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de vordering aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is en bedragen 15% van de vordering met een minimum van € 150,-.
 4. De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met deze of afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden, door enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen c.q. na te heffen bedragen alsmede daarmee samenhangende boetes, aan de Logistieke dienstverlener te vergoeden.
 5. De Opdrachtgever is verplicht op eerste vordering van de Logistieke dienstverlener zekerheid te stellen voor hetgeen de Opdrachtgever aan de Logistieke dienstverlener is verschuldigd dan wel wordt verschuldigd. Deze verplichting bestaat ook, indien de Opdrachtgever zelf in verband met het verschuldigde reeds zekerheid heeft moeten stellen of heeft gesteld.
 6. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vergoedingen voortvloeiend uit deze of afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden, van het uit anderen hoofde ter zake van de Logistieke activiteiten door de Opdrachtgever verschuldigde of van verdere op de Zaken drukkende kosten, met vorderingen van de Opdrachtgever of opschorting van voormelde vorderingen door Opdrachtgever is niet toegestaan.
 7. Alle bedragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn terstond opeisbaar en vatbaar voor verrekening door de Logistieke dienstverlener, indien de gevallen zoals genoemd in artikel 7 leden 1 en 2 van deze Voorwaarden zich voordoen.

Artikel 13 – Zekerheden

 1. De Logistieke dienstverlener heeft het recht de afgifte van Zaken, documenten en gelden, die de Logistieke dienstverlener in verband met de Overeenkomst onder zich heeft of zal krijgen, jegens een ieder te weigeren.
 2. De Logistieke dienstverlener kan een retentierecht uitoefenen op alle Zaken, documenten en gelden die hij in verband met de Overeenkomst onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die de Logistieke dienstverlener ten laste van de Opdrachtgever en / of de eigenaar van de Zaken heeft of zal krijgen, ook ten aanzien van vorderingen welke geen betrekking hebben op die Zaken.
 3. Op alle Zaken, documenten en gelden die de Logistieke dienstverlener in verband met de Overeenkomst onder zich heeft of zal krijgen, wordt een pandrecht gevestigd voor alle vorderingen die de Logistieke dienstverlener ten laste van de Opdrachtgever en / of de eigenaar van de Zaken heeft of zal krijgen.
 4. De Logistieke dienstverlener zal een ieder die ten behoeve van de Opdrachtgever Zaken aan de Logistieke dienstverlener toevertrouwt voor het verrichten van Logistieke activiteiten, kunnen beschouwen als door de Opdrachtgever gevolmachtigd tot het vestigen van een pandrecht op die Zaken.
 5. Indien bij afrekening een geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is, naar keuze van de Logistieke dienstverlener, de Opdrachtgever of hij die Aflevering vordert gehouden op verzoek van de Logistieke dienstverlener het gedeelte over de verschuldigdheid waarvan overeenstemming bestaat terstond te voldoen en voor de betaling van het betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.
 6. Verkoop van enig onderpand geschiedt voor rekening van de Opdrachtgever op de bij de wet bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands.
 7. Op eerste verzoek van de Logistieke dienstverlener zal de Opdrachtgever zekerheid stellen voor door de Logistieke dienstverlener aan derden of overheden betaalde of te betalen kosten en andere kosten die de Logistieke dienstverlener maakt of voorziet te zullen maken ten behoeve van de Opdrachtgever, waaronder onder meer vracht, havenkosten, rechten, belastingen, heffingen en premies.

Artikel 14 – Geschillenbeslechting / Arbitrage

 1. Alle uit of in verband met (de) O(o)vereenkomst(en) waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn voortvloeiende geschillen worden uitsluitend onderworpen aan arbitrage te Rotterdam overeenkomstig het TAMARA Arbitragereglement, met uitzondering van vorderingen tot € 25.000,- alsmede onbetwiste vorderingen in welk geval geschillenbeslechting geschiedt door de bevoegde rechter te Rotterdam.
 2. Geen beroep kan worden gedaan op de onder lid 1 genoemde uitzonderingen indien de Opdrachtgever is gevestigd in een niet-EU lidstaat.
 3. Waar toepasselijk zullen arbiters de bepalingen van internationale vervoersverdragen, waaronder onder meer het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), toepassen. Opdrachtgever staat er jegens de Logistieke dienstverlener voor in dat de aflader, de geadresseerde en de overige ladingbelanghebbenden in geval van schade aan de Zaken en / of vertraging in de aflevering daarvan, gebonden zullen zijn aan het bepaalde in dit beding.

Artikel 15 – Slotbepalingen

 1. Alle O(o)vereenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Als plaats van vereffening en schaderegeling geldt de plaats van vestiging van de Logistieke dienstverlener.

Artikel 16 – Aanbevolen citeertitel

De onderhavige Voorwaarden kunnen worden aangehaald als “LSV 2014”.

In geval van strijdigheden met vertaalde voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie van deze Voorwaarden.